2014-12-18

SKKP

TELEFON ALARMOWY 998
TELEFON ALARMOWY 112
Centrala (55) 640 – 19 – 20
Fax (55) 640 – 19 – 21
e-mail: psk.sztum@straz.gda.pl
 
 
ORGANIZACJA PSK

Powiatowe Stanowisko Kierowania zwane w skrócie „PSK” powołane
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie realizuje zadania
w zakresie:
 
1. zintegrowanego systemu działalności operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym przede wszystkim wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i innych podmiotów ratowniczych na terenie powiatu sztumskiego,
 
2. koordynacji akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu, dysponowanie sił i środków ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu do działań ratowniczo – gaśniczych, dysponowanie sił KSRG poza granice powiatu na żądanie WSKR w Gdańsku,
 
3. monitorowanie zagrożeń na terenie powiatu sztumskiego i podejmowanie stosownych działań.
Powiatowe Stanowisko Kierowania mieści się w specjalnie wydzielonych, zabezpieczonych
i wyposażonych w niezbędne środki techniczne pomieszczeniach znajdujących się w budynku będącym siedzibą Komendy Powiatowej PSP w Sztumie.
Służba w Powiatowym Stanowisku Kierowania pełniona jest przez strażaków zatrudnionych w Komendzie Powiatowej PSP w Sztumie, umundurowanych zgodnie z Regulaminem.
 
4. Obsadę PSK pełni dyspozytor podlegając bezpośrednio dowódcy zmiany.
 
5. Służba w PSK pełniona jest w systemie czterozmianowym 12/24/48 (tzn. 12 godzin służby i 24 godzin wolnych po przepracowanym dniu, 12 godziny służby i 48 godzin wolnych po przepracowanej nocy).
 
 
ZADANIA PSK

Do podstawowych zadań „PSK” należy:
 
1. koordynacja akcji ratowniczo-gaśniczych powstałych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki włączone do KSRG,
 
2. analizowanie przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczych pod kątem spełnienia warunków do uruchomienia właściwego szczebla kierowania lub odwodów operacyjnych,
 
3. dysponowanie do akcji ratowniczo-gaśniczych strażaków KP PSP,
 
4. dysponowanie do akcji ratowniczo-gaśniczych sił i środków wchodzących w skład odwodów operacyjnych na polecenie WSKR Gdańsk,
 
5. współdziałanie z kierującym działaniami ratowniczymi w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych,
 
6. współpraca z innymi PSK/MSK w przypadku prowadzenia działań poza terenem powiatu w porozumieniu z WSKR,
 
7. aktualizacja dokumentacji operacyjnej,
 
8. nadzorowanie pracy w powiatowej sieci radiowej,
 
9. współpraca z WSKR Gdańsk w zakresie wymiany informacji o przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczych, planowanym rozwoju sytuacji i zgłaszaniu potrzeb zadysponowania dodatkowych sił i środków oraz uruchomienia dowodzenia wyższego szczebla,
 
10. prowadzenie stałej analizy zagrożeń pożarowych i zjawisk mogących spowodować zwiększenie zagrożenia zdrowia i życia dla mieszkańców powiatu oraz ostrzeganie o możliwości wystąpienia tych zagrożeń służb współpracujących i ludności na danym terenie,
 
11. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie udzielania wstępnych informacji o charakterze, ilości i przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczych oraz o występujących zagrożeniach na terenie powiatu,
 
12. współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie konieczności opublikowania komunikatów ostrzegających ludność o możliwych sytuacjach stwarzających niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego,
 
13. przekazywanie informacji dotyczących prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych odpowiednim organom administracji samorządowej,
 
14. współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty powiatu Sztumskiego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się